Pravidla JailBreak

Všeobecné pravidla Jailbreak
1. Príkazy môže dávať len Simon.
2. Smrťou Simona sa rušia všetky jeho príkazy.
3. Všetky príkazy Simona sa musia plniť priamo a bez zdržovania.
4. Pri reakciách zabíja len Simon.
5. Zákaz prehadzovania zbraní ( zbrojnica ).
6. Ak väzeň požiada o vysvetlenie zabitia, CT mu to napíše alebo zodpovie.
7. Väzni ani dozorcovia nesmú vyrušovať Simona ( spamom, strieľaním ani ničím iným ).
8. Dozorcovia majú zakázané hádzať zbrane väzňom (pokiaľ Simon nepovie inak).
9. Je zakázané nadržiavať jednému alebo viacerým väzňom.
10. Dozorcovia majú zakázané používať CT tlačítka (pokiaľ Simon nepovie inak).
11. Pokiaľ väzeň vezme zbraň bez vlastného pričinenia, dozorcovia mu musia dať priestor na vyhodenie zbrane.
12. Dozorcovia nesmú zabiť posledného väzňa za nesplnenie príkazu alebo porušenia zákazu.
13. Väzni majú zakázané zabíjať spoluhráčov s označením VD.
14. Simon nesmie spustiť mód ak niektorý z hráčov má VD.
15. Mŕtvy hráči majú zakázané prezrádzať polohu živých hráčov.
16. Príkaz Simona ruší zákaz, avšak len v prípade, že je nevyhnutné ku splneniu daného príkazu.
17. Simon nemôže prinútiť hráčov rozprávať do mikrofónu, spievať, pripadne ich za nesplnenie tohto príkazu zabíjať!

Práva a povinnosti dozorcov
1. Dozorcovia sú povinný mať funkčný mikrofón
2. Povinnosť dozorcov je brať Simona a dávať príkazy.
3. Pokiaľ Simon umrie, musí ho nahradiť iný dozorca.
4. Povinnosť dozorcov je chrániť a poslúchať Simona
5. Dozorca môže zabiť väzňa v prípade :
– väzeň napadne dozorcu
– väzeň vezme akúkoľvek zbraň
– väzeň vojde alebo prejde cez CT zónu alebo stlačí nedovolene CT tlačítko.
– väzeň neuposlúchne príkaz Simona.
– väzeň prehraje atrakciu, reakciu a iné.. (pokiaľ Simon neurčí inak)
– väzeň zabije iného väzňa ( to neplatí pri boxe ).
– väzeň otvorí dvere do zbrojnice.
– väzeň poruší zákaz Simona
– väzeň opustí miesto určené Simonom
– väzeň si doplňuje vestu alebo životy pomocou CT doplňovačov umiestnených v zbrojnici.
– väzeň sa pokúsi napadnúť dozorcu, alebo sa k nemu nebezpečne priblíži.
6. Dozorcovia nesmú bezdôvodne hádzať granáty ku väzňom
7. Zákaz odhadzovať zbrane k stene
8. Dozorcovia majú zakázané kaziť hru iným spôsobom
9. Dozorca, ktorý neoprávnene zabije väzňa je povinný nasledujúce kolo mu dať VD.
10. Simon nemôže zakázať písať hráčom do chatu, ani nakupovať predmety.
11. Dozorcovia majú prísne zakázané vynášať atrakcie mimo hracej plochy (pokiaľ Simon neurčí inak )

Pravidla a povinnosti väzňov
1. Väzni sú povinný poslúchať a plniť príkazy Simona
2. Väzni nesmú používať CT tlačítka
3. Väzni nesmú chodiť do CT zóny
*(CT zóny sú priestory: so zbraňami, tlačítka, šachty, zbrojnice, plošiny, odkiaľ CT strážia TT, hradby, veže, klietky)
4. Väzeň môže byť zabitý, ak nastane jedna zo situácii:
a) Väzeň fyzicky ohrozí alebo napadne dozorcu
b) Väzeň vezme akúkoľvek zbraň (granát, vestu, štít,..)
c) Väzeň neuposlúchne a nesplní príkaz Simona
d) Väzeň neoprávnene vstupi alebo prejde CT zónou, či stlačí CT tlačítko
e) Väzeň prehraje hru, atrakciu,.. (pokiaľ Simon neurčí inak)
f) Väzeň zabije iného väzňa (pokiaľ Simon neurčí inak)
g) Väzeň otvorí dvere od zbrojnice
h) Väzeň poruší zákaz stanovený Simonom
i) Väzeň opustí miesto určené Simonom
j) Väzeň si doplňuje vestu alebo životy pomocou CT doplnovačov umiestnených v zbrojnici
k) Väzeň sa pokúsi napadnúť dozorcu
5. Väzeň je v práve zbúriť sa príkazom Simona a narušiť chod hry TK, alebo poškodením Dozorcov avšak Dozorcovia sú v práve zabiť takéhoto väzňa

JailBreak Módy
• Počas módu majú hráči zakázané doplňovať si životy a vestu
• Dozorca je povinný predom ohlásiť mód, ktorý ide spustiť a oboznámiť s ním hráčov servera
• Dozorca nesmie spustiť mód, ak väzeň má VD alebo má mať VD z dôvodu FK.
• Povinnosť dodržovať účel a cieľ módu
• Počas módu je zakázaná akákoľvek interakcia s akoukoľvek časťou mapy, ktorá zvýhodňuje jednotlivca alebo skupinu (gravitácia, skútre, vrtulník,..)
*(vzťahuje sa aj ku PP)
• Počas herného módu SHARK sa nesmie chodiť na BOX

Pojmy
FreeKill(FK) – Dozorca zabije väzňa v nesúlade s pravidlami(ZAKAZANE!)
TeamKill(TK) – Ak väzeň zabije iného väzňa v nesúlade s pravidlami(ZAKAZANE!)
Multi FreeKill(MFK) – Situácia, pri ktorej zomrie viacero väzňov rovnakou alebo podobnou smrťou, v jednej situácii. MFK závisí od počtu hráčov na servery, v skratke sa jedná o zabitie viacerých hráčov na servery, presne číslo preto nie je stanovené, avšak môžme sa približne držať čísla kolo 5 a viac killov v prípade, že sa jedná o plný server. Za MFK hráči nemajú nárok na VD/HVD.
FreeAttack(FA) – Ak dozorca zaútočí na väzňa v nesúlade s pravidlami(ZAKAZANE!)
TeamAttack(TA) – Ak väzeň zaútočí na iného väzňa v nesúlade s pravidlami(ZAKAZANE!)
Voľný deň(VD) – Počas VD ma väzeň pravo na pohyb po mape, ale musí dodržiavať pravidla
Hromadný voľný deň(HVD) – Režim hry, ktorý nastáva periodicky prvé kolo počas výberu dozorcov, v prípade že toto kolo skončí výhrou strany TT (väzňov), systém HVD nepresunie na nové kolo. V prípade že nevyhraje žiadna strana, systém presunie HVD na kolo po času na zvolenie dozorcov. HVD sa za MFK ba iný prehrešok nerozdáva.
Posledne prianie(PP) – Ak ostane posledný väzeň a vyskočí mu tabuľka na vyber duelu alebo možnosťou zvoliť si VD do nasledujúceho kola
CT zóna – CT zóny sú priestory: so zbraňami, tlačítka, šachty, zbrojnice, plošiny, odkiaľ CT strážia TT, hradby, veže, klietky a priestory- v nich Väzni dostávajú kill
CT tlačítko – Za stlačenie CT tlačítka má dozorca právo väzňa zabiť. Za CT tlačítko nepovažujeme tlačítko ku granátom na atrakcii, tlačítko na otvorenie dverí od priestranstiev a miestnosti medzi úsekmi voľnosti pohybu ku atrakciám na mape